Co se povedlo

Pokaždé se před komunálními volbami snažíme shrnout, jak se nám podařilo během volebního období naplnit předvolební sliby. Předkládáme vám tuto zprávu i nyní. Je jasné, že naplnit na 100% volební program je nemožné, protože některé věci se prostě zaseknou na překážkách, které z úrovně městské části nerozmotáte. V minulém volební období se však podařilo dotáhnout některé klíčové projekty a splnit tak velkou většinu předvolebních slibů. Podstatné je, že hospodaření městské části bylo po všechny roky přebytkové, splatili jsme přes 40 milionů úvěrů za revitalizaci panelových domů a získali desítky milionů dotací z rozpočtu města i EU. Všechny veřejné zakázky jsme realizovali veřejně a transparentně. Audity a kontrola hospodaření – bez závad.

Co se povedlo

 • Přesun pošty do nového polyfunkčního domu Kamínky 3
 • Dokončení sportovně rekreačního areálu Pod Plachtami, včetně zázemí sportovišť
 • Dokončení revitalizace a zateplení všech obecních budov včetně radnice
 • Elektronická úřední deska přístupná 24 hodin a upravená i pro vozíčkáře
 • Rekonstrukce sociálních zařízení v MŠ Pomněnky a ZŠ Kamínky
 • Požárně bezpečnostní řešení ZŠ Svážná
 • Získání objektu bývalé výměníkové stanice na Petra Křivky do majetku městské části, příprava projektu a získání stavebního povolení na její rekonstrukci na komunitní a společenské centrum
 • Přestavba parkoviště Čtvrtě se zachováním vzrostlých stromů
 • Přesun pobočky knihovny Jiřího Mahena do větších prostor po poště
 • Nové výtahy v bytových domech Kamínky 25-35, Oblá 2, 14 a Kamínky 6
 • Celoplošná oprava účelové komunikace za Kamínky a rozbitých úseků na Travní
 • Lávka přes rokli v lesoparku nad Raisovou
 • Postupná rekonstrukce kontejnerových stání
 • Osvětlení chodníku pod ZŠ Kamínky
 • Aplikace Česká obec pro informování občanů o blokových čištěních, uzávěrách a dalších akcích
 • Získání správy účelových komunikací, silniční zeleně a kontejnerových stání pod MČ
 • Změna hranice MČ se Starým Lískovcem u ulice Jihlavská

Co bude v nejbližší době dokončeno

 • Přechod pro chodce u zastávky Oblá na Petra křivky
 • Přístřešek na zastávce Čtvrtě
 • Lodžie na bytovém domě Kamínky 25-35
 • Nové webové stránky obce
 • Grilovací místo u BMX
 • Úprava zeleně okolo Masarykova památníku v parku na Rybnické

Co se zatím dokončit nepodařilo, ale intenzivně na tom pracujeme

Úprava zastávky a přechodu Kluchova – důvod: akce svěřena městské části teprve na podzim 2017, komplikované projednání projektu a povolovací řízení. Stav: před vydáním územního rozhodnutí odhad realizace 2019

Nové náměstí před Albertem – důvod: dosud se nepodařilo vypořádat všechny pozemky pod komunikacemi, nepodařilo se najít vhodný dotační titul na realizaci. Stav: dokumentace pro územní rozhodnutí, odhad realizace ?

Chodník podél Pisárecké

Přístřešek na Mendlově náměstí

Změna hranice MČ s Brnem střed tak, aby pohřebiště, pomník a Strážný vrch byl na území Nového Lískovce – nesouhlas MČ Brno-střed

Rozhovor

starostkaČtyři volební období, to patříte k nejdéle sloužícím starostům v Brně?

Já si ohromně vážím toho, že mi a spolu se mnou dalším ze Tří oříšků, dali lidé důvěru opakovaně. Za jedno volební období velké změny neuděláte, plánování a příprava projektů zabere docela dlouhou dobu. Ale za čtyři, to už musí být někde vidět a doufám, že tu proměnu naší městské čísti vnímají nejen lidé zvenku, ale i ti kteří zde mají domov. Tu funkci opravdu musíte chápat jako službu a práci. A není to jenom o investicích a správě majetku. Radnice řeší mnoho příběhů lidí, kteří se dostali do těžké životní situace, ne vždy jim můžeme účinně pomoci a to se mě osobně silně dotýká. Taky mi opravdu vadí stále se zvyšující byrokracie a legislativní změny, které obcím život dost komplikují. Často se nad ránem budím a vymýšlím cesty, jak věci zrychlit a posunout dopředu. Na druhou stranu mám za tu dobu, kdy jsem byla zároveň starostkou a zároveň zastupitelkou Brna obrovskou výhodu, že vím, jak funguje magistrát, znám to prostředí, vím, za kým jít. Městská část je totiž v mnohých věcech závislá na rozhodnutí rady nebo zastupitelstva města a například 90% příjmů  rozpočtu je transfer od města. Takže ta závislost je dost velká.

Jak dlouho v Lískovci žijete?

Od roku 1983, to jsme bydleli na Kamínkách. Nový Lískovec považuji opravdu za svůj domov a mám obrovské štěstí, že zde zatím bydlí i moje děti s rodinami. Takže i když na svá čtyři vnoučata příliš mnoho času zatím nemám, vídám je často. Mimo jiné i proto mi hodně záleží na tom, aby ulice i hřiště byly bezpečné pro děti, aby bylo dost míst v pěkně vybavených mateřských školách, aby naše základní školy poskytovaly kvalitní vzdělání, aby zde fungovaly volnočasové a sportovní organizace. Jsem navíc už ve věku, kdy mi k tomu přibyla i péče o staré rodiče, takže budu   s vlastní zkušeností mnohem větší úsilí věnovat práci pro seniory a rodiny, které pečují o své blízké. Víte, já jsem sice velmi tolerantní k životnímu stylu jiných, sama jsem v tomto ohledu ale spíš konzervativní, žiji 35 let s jedním manželem, rodina je pro mne velmi důležitá. Pro seniory jsme například podpořili cvičení pro seniory ve Fitku Kameňák, a tento návrh padl na setkání s jubilanty. Počítáme s tím, že v komunitním centru Skála budou míst senioři prostory a budou se tam pro ně pořádat akce.

Čím si vysvětlujete, že v letošních volbách kandiduje více stran, které se vůči vám negativně vymezují?

Opozice patří k demokracii a já respektuji názor jiných a naslouchám opozici v zastupitelstvu, zejména pokud přichází s vizí a alternativními náměty. Problém je, že někdy jsou ty nápady neproveditelné. To se týká i mnoha slibů ve volebních programech. Například Novolískovečtí patrioti minule populisticky slibovali privatizaci obecních bytů za nízké ceny. Nejen, že museli vědět, že o privatizaci rozhoduje zastupitelstvo města Brna, ale ani jednou za celé volební období potom návrh na zařazení domů do privatizace nepodali. Rovněž pokud někdo slibuje, že vyřeší problémy s dopravou, ale nemá žádné konkrétní proveditelné návrhy, jedná se pouze o předvolební populismus. Co mi ovšem vadí je, když se opozice místo alternativní vize a plánů snižuje k vymyšleným pomluvám a kydání   špíny. To totiž místní politiku proměňuje z dobré správy věcí veřejných na ubohou a trapnou úroveň. Já takové metody nepoužívám, na oponenty neútočím a už vůbec nepoužívám lživé argumenty. Styl politiky, který některé naše strany v místním zastupitelstvu používají, rozhodně odmítám.

Letos v srpnu bylo mimořádné sucho, přirovnávané k roku 1947, dělali jste něco?

Sucho škodilo hlavně mladým stromům a ty jsme se snažili ve spolupráci s dobrovolnými hasiči ze Starého Lískovce zalévat. Kupodivu jezírko i ryby v něm ta srpnová vedra zvládli bez újmy, a to jsme museli vodou z vrtu přednostně zavlažovat fotbalové a softabolové hřiště, takže jezírko žádnou vodu navíc nedostalo. Hospodařením s dešťovou vodou se už zabýváme, ale teprve diskuse s odborníky mi ukázaly, jak těžká je to disciplína.  U nových staveb tyto principy důsledně uplatňujeme, například šatny u hřiště mají zelenou střechu a komunitní centrum u mlékomatu bude mít i retenci a využití dešťové vody. Bohužel napravit chyby s dřívějška je mnohem nákladnější. Navíc většina vodohospodářské infrastruktury, zejména dešťová kanalizace, není ve správě městské části. Proto jsme s odborníky zatím připravili soubor opatření, která jsou v kompetenci městské části. Spočívají zejména v tom, že tam, kde lze před odtokem dešťové vody do kanalizace nainstalovat retenční nádrže, bude dešťová voda z nich využívána hlavně na závlahy stromů. Chceme také využít dnes nově otevřené dotační tituly dotace na zadržování vody ze střech obecních budov, zejména škola školek. Při revitalizaci zeleně ve svažitém terénu vytváříme tzv. průlehy, které zabrání rychlému odtoku vody při přívalových deštích, vyplavování hlíny na chodníky a voda se rychleji vsákne. Největší takové opatření vzniklo nyní za domem Oblá 35-37 při projektu obnovy zeleně. Při opravách chodníků a dalších zpevněných ploch budeme důsledně dbát na to, aby z nich dešťová voda odtékala do trávy a ne do kanalizace. Pro větší systémová opatření, která je potřeba udělat na kanalizační síti, budeme iniciovat celoměstskou koncepci, aby se tato opatření stala součástí každé městské investice. Ale vodou se dá šetřit i doma, my například používáme ke splachování WC vodu z koupání a praní.

Jak komunikujete, používáte sociální sítě?

Na facebooku jsem, ale na příspěvky většinou nereaguji, pokud to není nezbytně nutné. Jsem v tom tak trochu ze staré školy, používám mail, telefon, ale nejraději věci řeším osobně. A hlavně radši přiložím sama ruku k dílu, zúčastňuji se akcí na úklid Kamenného vrchu, čištění jezírka, aktivně si zasportuji při akcích sportovní komise, při kosení rezervace vezmu do ruky hrábě, je to užitečnější než vypisovat na facebooku, jak ji budu chránit. Nebo jsem si také vlastnoručně ušila lískovecký kroj. Ve facebookové skupině Nový Lískovec nás reprezentuje místostarosta Jan Privařčák.

A na jakém projektu, který chcete v nejbližší době realizovat vám záleží nejvíc ?

Určitě je to rekonstrukce bývalé výměníkové stanice na Petra Křivky na společenské a komunitní centrum Takový prostor naší městské čísti chybí, a když jsme tak dlouho usilovali o nabytí tohoto objektu do vlastnictví a nyní máme jak stavební povolení, tak zajištěné financování. Připravujeme výběrové řízení na firmu, která rekonstrukci provede. Ale samotná stavba, i když to bude první pasivní veřejná budova v Brně s moderním vzhledem, nebude tak náročná. Klíčové bude, jak se podaří zajisti provoz tak, aby naše společenské organizace měly rovný přístup k využívání objektu. Vzorem nám může být například společenské centrum v Bystrci, které provozuje sama městská část.  

Kultura a společenský život v obci

Podpora spolků a iniciativ působících v Novém Lískovci je pro nás důležitým prvkem přispívajícím k rozvoji společenského života, zároveň je považujeme za partnery pro obec. Zvýšili jsme podporu spolkům, podpora pro sportovní oddíly probíhá podle transparentních pravidel a objektivního bodového hodnocení. Smlouvy o dotacích jsou zveřejněny. Projekty spolků pracujících s mládeží v jiných oblastech než sport jsou hodnoceny individuálně. Největší částkou podporujeme Rodičovské centrum Sedmikráska, část těchto prostředků se však obci vrací formou nájmu MŠ Pomněnky, v jejíž budově centrum sídlí.

Systém rozdělování dotací kritizovali někteří opoziční zastupitelé, dotace byly také předmětem kontroly kontrolního a finančního výboru. Zpráva výborů z kontroly, která zjistila drobná pochybení u některých žadatelů, ale nedošla k závěru, že by systém nebyl transparentní nebo diskriminační. Problém je, že některé spolky nezvládly plnit povinnosti, které jim ukládá zákon a tak se nemohly dotačního řízení účastnit nebo dokonce musely dotace vracet.images011

V každém případě jsem přesvědčena, že podpora spolků z úrovně městské části má velmi pozitivní vliv na jejich činnost. Všechna venkovní sportoviště, která městská část vybudovala, mají své provozovatele , oddíly, které pracují s mládeží, stabilně fungují a pořádají často i prestižní soutěže. V minulosti jsme se stali několikrát poslední možností pro brněnské sportovní oddíly, jak získat své domovské hřiště. Byl to například hokejbal, který má na základní škole Kamínky jediné hřiště s licencí v Brně. Jeho životnost pomalu končí a běžné opravy už nestačí, požádali jsme ve spolupráci s BHS o dotaci města na celkovou rekonstrukci hřiště. Podobně na tom byl i softbal, kdy hrozilo, že v Brně tento oddíl pracující výhradně s mládeží, skončí. Našel útočiště nás areálu Pod Plachtami. Hřiště ale nemusí sloužit jenom softbalu, letos jsme zde uspořádali Mistrovství Brna v Pétanque. Pomohli jsme také oddílu stolního tenisu získat objet bývalé výměníkové stanice od Tepláren do nájmu, ale rozrůstajícímu se oddílu prostory už nestačí a budovu byl potřeboval rozšířit. Zastupitelstvo rozhodlo, že je potřeba objekt nabýt do majetku městské části, aby bylo možné získat dotace na přestavbu a rozšíření haly.

Velmi dobře funguje také BMX dráha, kde podařilo díky dobré společné péči o dráhu a areál se oddílu podařilo dokonce získat a úspěšně uspořádat mistrovství republiky.

Kultura a tradice jsou úzce provázané

Pravidelně jsme pořádali plesy, košty slivovice, hody. Nový Lískovec také inicioval spolupráci okolních městských částí při pořádání tradičních krojovaných plesů, které spojuje název Poléskavské, podle potoka Leskava, která jimi protéká. Přispěli jsme na materiál na nové kroje, které šikovná děvčata sama ušila. Společně s Rezekvítkem každoročně pořádáme velkou Kameňákovou brigádu, při které mohou účastníci nejen pomoci, ale také vidět tradiční kosení kosou krojovanými sekáči. Setkání se seniory jubilanty jsme začali pořádat také v Domově pro seniory na Koniklecové, kde se snažíme našim seniorům představovat kulturní tradice a i to, jak se naše městská část proměňuje.images017

Podali jsme návrh na registraci znaku a vlajky městské části v registru komunálních symbolů Poslanecké sněmovny parlamentu ČR a v červnu letošního roku byly symboly, znak a vlajka, městské čísti uděleny. Jsme tak třetí městská část Brna, která má symboly zaneseny v centrálním registru REKOS.

Spolupracujeme  s pobočkou knihovny Jiřího Mahena při pořádání zajímavých besed, na které zve významné osobnosti nejen z Nového Lískovce. Knihovna může nově upravenou a rozšířenou zasedací místnost v budově radnice.

Spolupracujeme také s ZUŠ Františka Jílka, prostory pro taneční obor na Čtvrtích získaly po zateplení objektu samostatný vstup.

Grilovací a piknikové místo

Ve spolupráci s oddílem BMX jsme se dohodli, že přihlásí projekt Grilovací místo v Novém Lískovci (umístěné do blízkosti BMX dráhy) do prvního ročníku participativního rozpočtu města Brna. V závěrečném hlasování (za váš hlas ještě jednou děkuji) se projekt probojoval mezi 16 podpořených projektů z celého Brna. Takže peníze na tento projekt poskytlo město Brno. Společně s navrhovatelem a projektantem jsme připravili detailní projekt a nyní se rozbíhají práce na jeho realizaci. Hotovo bude na podzim, kdy budou vysazeny nové stromy a keře.

Otevřená radnice

Informování veřejnosti

Před radnicí jsme instalaci elektronickou úřední desku, která je před radnicí 24 hodin přístupná veřejnosti. Na dotykové obrazovce je tak možno vyhledat vše, co dříve bylo možné pouze na internetu. Zařízení nahradilo desítky papírů vylepených na skle vedle dveří do radnice a umožňuje přístup k informacím i lidem na vozíku.

V Lískáčku byla zveřejňována všechna usnesení Rady a zastupitelstva, materiály k jednání zastupitelstva byly před jednáním zveřejňovány na internetu městské části, tak, aby občané měli přehled nejen o usnesení, ale i o tom, o čem zastupitelstvo jednalo.

Tranparentní veřejné zakázky

Podle zákona o registru smluv jsou zveřejňovány všechny smlouvy nad 50 tisíc. Výběrová řízení jsou, a to i u zakázek malého rozsahu, kde to zákon nevyžaduje, zveřejňována na internetu na profilu zadavatele a není nijak omezován okruh uchazečů. Nabídky jsou hodnoceny podle objektivních kritérií a informace o výsledcích řízení lze snadno dohledat na internetu. Kvalitu prováděných prací nekontrolujeme jenom my, ale i například ředitelé škol a školek, kterých se můžete klidně zeptat, jestli firmy, které vyhrávají výběrová řízení odvádí kvalitní práci

Nový web a aplikace

Přípravou nových webových stránek se zabývala opakovaně komise informatiky rady městské části. Zdlouhavý výběr jejich dodavatele byl hlavním důvodem, proč spuštění nového webu proběhne až v září letošního roku. Protože nové stránky pracují s trochu jinou logikou, jsou výrazně uživatelsky komfortnější, jejich příprava byla hodně časově náročná. Věřím, že se vám nové stránky, jejich dodavatelem je společnost Webhouse, která vytváří stránky stovkám obcí v ČR, budou líbit a dobře sloužit.

V předstihu před stránkami jsme spustili aplikaci Česká obec, pomocí které informujeme o blokových čištěních, uzavírkách a dalších významných událostech v městské části. Pro ty, kdo nevlastní mobilní telefon, i nadále informujeme o blokovém čištění formou SMS zpráv.

Průběžně jsme pořádali besedy s veřejností a prezentace projektů, které připravovala městská část. V případě projektu výstavby bytů nad Petra Křivky, což je projekt města, jsme s městem připravili informační kampaň, anketu, zajistili provedení sociologického šetření názorů obyvatel a veřejné projednání. Podpořili jsme vyhlášení místního referenda na návrh přípravného výboru.

Udržitelný rozvoj městské části

Každá nová výstavba je velké téma. Stejně to bylo se stavbou polyfunkčního domu Kamínky 3. Stavba v konečném důsledku slouží lidem – nejen jako místo pro bydlení nebo parkování, ale i nabídkou služeb v přízemí, především novým sídlem České pošty. A po dětských nemocech spojených s nedostatkem personálu a vánočním obdobím se už i provoz na pobočce ustálil. V neposlední řadě přesun umožnil i tolik potřebné rozšíření a rekonstrukci knihovny Jiřího Mahena.

Taky jsme slíbili přestavbu prostoru před Albertem. I přes veškerou snahu jsme narazili na více problémů, než jsme dokázali vyřešit, a to i díky složité majetkové struktuře pozemků a chybějícím dotacím. Takže hledáme řešení, přestavbu určitě nevzdáváme.

V létě příštího roku by měla být dokončeno společenské centrum z budovy bývalé výměníkové stanice. A největší diskuzi k rozvoji městské části budí samozřejmě výstavba KV II. Naším názorem je, že výstavba moderních, šetrných nízkých domů v lokalitě k tomu již dlouhé roky určené je způsob, jak Nový Lískovec dále rozvíjet a vyřešit i některé z problémů současných obyvatel. Žádná z předložených alternativ totiž žádné z těchto problémů neřeší a zachováním stávajícího stavu těžko pomůžeme občanům MČ vyřešit třeba jejich bytovou otázku nebo zlepšit dopravu. Naopak jsme pro zachování stávajících zahrádek nad Petra Křivky prioritou je vybudování ústředního parku.

Pošta konečně přestěhována

Na podzim 2016 byl zkolaudován polyfunkční dům Kamínky 3 a poté jsme dokončili jednání o přestěhování pošty, která od podzimu 2017 působí na novém místě. Podařilo se vyjednat, že pobočka pošty má rezervační systém, který pošta běžně instaluje až do velkých poboček s více než pěti přepážkami. images015Od září bude otevřen v kontaktním místě ÚMČ vedle pošty další Czech point, protože právě tyto služby prodlužují fronty na poště.

Revitalizace centrálního prostoru před obchodním centrem Albert

Zatím se nepodařilo rozběhnout projekt nového náměstí mezi Albertem a školou a domem Kamínky 3. Hlavním důvodem je, že se dosud nepodařilo vypořádat majetkové poměry, část pozemků patří státu, které se postupně převádějí na město, ale část patří fyzickým osobám a tyto pozemky jsou zatíženy exekucemi a vlastníci s nimi nemohou disponovat, proto nelze vykoupit. Také se zatím nepodařilo najít žádný dotační titul, ze kterého by bylo možno stavbu platit. To ale neznamená, že o realizaci náměstí nebudeme dále usilovat.

Mezitím alespoň postupně a řešíme jeho velký problém, lávku a holuby. Lávka byla celá osazena bodci proti holubům, letos bude konečně provedena úprava trolejbusového vedení pod lávkou tak, aby zde holubi nemohli sedět

Komunitní centrum Skála

images016Koncem roku 2015 se konečně podařilo získat objekt bývalé výměníkové stanice u zastávky Oblá do majetku města a to jej svěřilo městské části. Díky tomu jsme mohli konečně začít připravovat dlouho vysněný projekt komunitního a společenského centra. Takové zařízení v městské části dlouhodobě chybí a navíc je dlouhodobě chátrající a nevyužitý objekt jedním z posledních zanedbaných míst na sídlišti. Městská část tím rovněž získala plnou kontrolu nad prostorem, o který dlouhodobě usilovali různí developeři a zájemci o tuto budovu. V roce 2016 proběhl stavebně technický průzkum a vznikla pracovní skupiny pro formulaci podmínek soutěže na výběr projektanta. V květnu 2017 proběhla dvoukolová soutěž jejíž výsledky byl prezentovány veřejnosti právě v budově budoucího centra. Následně odborná porota vybrala vítěze, který zpracoval projekt moderní budovy v pasivním standardu a se zelenou střechou i stěnami a s využitím dešťové vody. V současné době máme stavební povolení, připravujeme žádost o dotaci a výběrové řízení na dodavatele stavby. Ta by se mohla rozběhnout ještě letos. V hotovém komunitním centru bude prostor pro naše spolky, organizace, ale i sál pro 120 lidí a kavárna. Projekt bychom chtěli zahájit ještě letos a dokončit do léta příštího roku.

Přírodní rezervace Kamenný vrch oslavila 40. výročíimages007

O unikát Nového Lískovce, přírodní rezervaci Kamenný vrch, se společně s Rezekvítkem průběžně staráme. Zajistili jsme opravu plotu, pravidelně organizujeme úklid odpadků i kosení koniklecové louky.  Protože v letošním roce rezervace oslavila 40té výročí od jejího vzniku, přispěli jsme na film, který připomíná, jak se tehdy podařilo při stavbě sídliště místo zachránit na poslední chvíli a připomíná také lidi, kteří se o to tehdy zasloužili.

Územní plán

Vyjadřovali jsme se k územnímu plánu města Brna, navrhli jsme mimo jiné vyjmutí některých ploch z návrhových ploch pro bydlení (pod nemocnicí na Raisové, zahrádky v severozápadní části lokality nad Petra Křivky)

images009