Komunitní centrum SKÁLA

Komunitní centrum Skála u zastávky Oblá bylo jednoznačně největším počinem v novodobé historii městské části. Na místě zvaném Skala se v minulosti prověřovaly různé možnosti komerčního využití i výstavba parkovacího domu. V anketě se obyvatelépřiklonili k ponechání volné plochy. V roce 2015 se konečně podařilo chátrající výměníkovou stanici získat od tepláren do majetku, zorganizovat architektonickou soutěž a během 5 let vzniklo moderní a doprostřed sídliště zapadající společenské centrum. Funguje kavárna, která obohatila nabídku služeb o novou kvalitua své zákazníky si našla. Konají se zde jednání zastupitelstva, veřejná projednání, výstavy. Místní spolky a organizace využívají centrum ke své činnosti, chasa jej využívá k nácviku na hody, klubovnu využívá senior klub ke svým pravidelným schůzkám.

Prostory si je možné pronajmout na soukromé oslavy i konference. Komunitní centrum Skála je moderní budova s velmi nízkou spotřebou energie na vytápění, zelenou střechou a s využitím dešťové vodyv podzemních nádržích, díky které jsme letos mohli celé léto zalévat nové výsadby stromů. Je to krásný příklad, jak se dá opravdu zanedbaná nevyužitá budova technické infrastruktury, hyzdící své okolí, proměnit v krásné a užitečné místo pro občany Nového Lískovce.

Skala2

 

Školy a školky

Školy a školky
V současnosti jsou všechny mateřské a základní školy v Novém Lískovci zatepleny a modernizovány. Prioritou se stala kvalita výuky, zdravé prostředí a bezpečnost dětí. K tomu přispívá modernizace a rekonstrukce vnitřních prostor, vzduchotechniky, elektroinstalace,kuchyní, učeben, zahrad a sportovišť. Největší modernizací, za 65 milionů korun, prošla budova ZŠ Svážná. Větrání s rekuperací šetří energie a přináší čerstvý vzduch dětem do tříd. Škola má ve všech učebnách vysokorychlostní internet a úsporné osvětlení, moderní požární zabezpečení. Modernizací prošel i kinosál a kuchyně. Zvýšil se také počet tříd a byla zřízena přípravná třída, o kterou je v současné chvíli velký zájem. Na ZŠ Kamínky se zrenovovaly odborné učebny fyziky, chemie, přírodopisu, informatiky a jazyková učebna, zavedl se vysokorychlostní internet. 

Ucebny1

Ucebny2

Rozsáhlou modernizací prošla i školní kuchyně a sociální zařízení celé školy. Venkovní sportoviště bylo doplněno o multifunkční hřiště pro hokejbal, florbal a in-line, loni pak o nafukovací halu, která zlepšuje podmínky pro sportování žáků i veřejnosti během zimy.

Nafukovací hala

V  MŠ Pomněnky byla dokončena modernizace rozvodů vody a sociálních zařízení Na příští rok je plánována modernizace kuchyně. V MŠ Vážka na Rybnické byla obnovena zahrada a proběhla i rekonstrukce rozvodů topení. Novou zahradu má i MŠ Kamarád, třídy byly vybaveny novým nábytkem. Práce na budovách škol tím ale nekončí. Máme zpracovanou studii na zachytávání dešťové vody pro všechny školní areály, školy tak budou platit míň za stočné. Na střeše ZŠ Svážná je připravena instalace fotovoltaické elektrárny, který pokryje až 40% spotřeby elektřiny školy. Na tato opatření je možno získat až 95% dotaci stejně jako na další úspory, hlavně elektřiny na svícení. Školy ale nejsou jenom budovy, ale hlavně naše děti a učitelé. Cílem a hlavní prioritou bude ve spolupráci s vedením školek a škol komunikace směrem k rodičům a veřejnosti. Přispívat budeme na zdravé a vyvážené stravování dětí a na svačiny. Budeme i  nadále podporovat dostupnost venkovních sportovišť ve školních areálech pro veřejnost. Budeme pokračovat v  tradici oceňování nejlepších pedagogů, ale i  nepedagogických pracovníků, kteří se věnují našim dětem. Velké ocenění patří i všem ředitelkám a ředitelům za zvládnutí těžkého období.

Veřejná prostranství a zeleň

Pokračovali jsme v dalším zlepšování veřejných prostranství. Velkým přínosem bylo aktivní zapojení městské části a jejích občanů do projektu Dáme na vás (participativní rozpočet města Brna), ve kterém byla naše městská část velmi úspěšná, prakticky v každém ročníku jsme získali podporu nějakého projektu.

Gril

Vzniklo tak grilovací místo a úprava svahu u BMX, nové hřiště u BMX a začal se rodit nový park Kamenný vrch. 

Park1

I zde proběhla soutěž a park je díky tomu citlivě zasazen do prostředí, má přírodní charakter, nabízí možnosti opékání, posezení s výhledy i fitness hřiště.

Park

 

Ústředním bodem parku bude náměstíčko s kaplí, která byla navržena v soutěži a okolo ní vznikne jako připomínka moravské krajiny malý vinohrad. 

Kaple

Nezapomněli jsme ani na náměstí před Albertem. Projekt dosudnemohl být realizován kvůli nevyřešeným pozemkům. To se během posledních 4 let podařilo a nyní můžeme zahájit přípravu.

Údržba a rozvoj zeleně

je velmi diskutovanou otázkou mezi občany. Zeleň a její kvalita totiž přímo ovlivňuje pohodu. Každý by chtěl mít prostředí okolo sebe co nejhezčí. A právě zde se projevuje pestrost názorů a střetává se s realitou. Nový Lískovec leží na jižním svahu a v letních vedrech je jenom správné sekání trávy náročnou disciplínou. Učíme se i od jiných, jak to udělat správně a přitom neproměnit trávníky v srpnu na hnědý vyprahlý mlat. Postupně obnovujeme stromy a keřové skupiny, aby se udržovaly zdravé a nepřestárly. V Novém Lískovci máme přes 5000 stromů a musíme se starat i o jejich bezpečnost. Protože jsme si vědomi, že v posledních letech údržba měla slabiny, které mimo jiné souvisely i s nedostatkem kvalitních lidí ve službách, zpracovali jsme koncepci zeleně a změnili podmínky smlouvy s dodavatelem tak, aby lépe vyhovovaly potřebám údržby zeleně. To se už letos začalo projevovat na intenzivnější údržbě. Vysadili jsme podle generelu zeleně desítky stromů, zejména u Pohody za Oblou a v parku Pod Plachtami, ale i v ulicích tam, kde bylo potřeba staré stromy nahradit novými.

Zelen1

 

U příležitosti 100. výročí samostatnosti státu jsme vysadili tři lípy republiky, na místech, kde mohou růst i za 100 let. Máme vlastní dešťovou vodu na závlahy a tím jsme ušetřili stovky tisíc za zalévání stromů. Ošetřili jsme odborným řezem stovky stromů, právě proto, aby nemusely být předčasně pokáceny. Vysadili jsme pásy cibulovin podél ulic i v parcích a velkých plochách zeleně.

Zelen2

 

Již 10 let městská část nepoužívá při údržbě zeleně žádné chemické jedy, herbicidy, které by potom škodily dětem na dětských hřištích nebo psům při procházkách i užitečnému hmyzu. Údržba je tak náročnější na manuální práci a ně-
kdy zeleň nevypadá tak upraveně, ale zdraví je důležitější, ne?
Ocenili jsme pečující o předzahrádky a i v budoucnu chceme aktivní občany v péči o veřejnou zeleň podporovat.

Parkování a doprava

Oblast parkování a každodenní cesty do práce ze sídliště jsou téma, které se dlouhodobě řeší v celém Brně, nejen u nás. Většina opatření a projektů vyžaduje dlouhou přípravu a realizace se většinou nestihne za jedno volební období. Právě proto je nutné na nich intenzivně pracovat a mít jasnou vizi. Po mnoha letech příprav a velmi složitého projednávání se podařilo dokončit úpravu zastávek Kluchova, kde vznikl bezpečný přechod pro chodce a dlouhá nástupní hrana pro trolejbus.

Doprava2

Nový přechod vznikl také u zastávky Oblá na ulici Petra Křivky.

Doprava4

Na zastávce Čtvrtě byl umístěn přístřešek a po dokončení rekonstrukce Mendlova náměstí bude konečně i tam.

Doprava3

Pokračovali jsme v legalizaci parkovacích míst formou vodorovného značení na ulici Oblá, Slunečná. Vznikla studie rozšíření parkovacích kapacit tam, kde nebyla pro legální parkování dostatečná šířka komunikace. Proběhla obnova povrchu na Petra Křivky i na části ulice Oblá. Dokončuje se také obnova povrchů na dálničním přivaděči, po které nám slíbilo ŘSD konečně provést měření hlukové zátěže pro domy na Oblé. Nový povrch by měl přinést výrazné snížení hluku zejména od nákladní dopravy. Na přípravě nových parkovacích míst se intenzivně pracovalo. Vybraný projektant společně s komisí dopravy a radou městské části prošli všechny ulice a diskutovali jsme o všech možnostech, kde by šel počet parkovacích míst zvýšit. Projektant potom u všech lokalit prověřil realizovatelnost podle předpisů i a seřadil podle výše investičních nákladů na jedno nové parkovací místo. Celkem tak vznikne nově asi 200 parkovacích míst. První z nich, přestavba parkoviště před Komunitním centrem a legalizace podélného parkování na ulici Kamínky bude zahájena již v září.

Parkovací dům u sběrného střediska
Po celé 4 roky také probíhala intenzivní příprava stavby parkovacího domu u sběrného střediska. Byla schválena změna územní ho plánu, zpracována projektová dokumentace, (počet parkovacích míst byl navýšen z původních 180 na 240) V současné době probíhá povolovací stavební řízení, takže stavba domu s 240 parkovacími místy bude zahájena příští rok.

Doprava1

Elektromobilita
Ve spolupráci s Teplárnami Brno jsme našli místa pro 6 nabíječek pro elektromobily. Všechny vznikly nebo vzniknou na místech, kde předtím nebyla legální parkovací místa.

Odstraňování autovraků
Díky nové legislativě i spolupráci s veřejností jsme výrazně pokročili v odstraňování autovraků na ulicích. Celkem se podařilo odstranit během volebního období 18 vozidel.

Veřejná doprava
Podařilo se nakrátko prosadit přímý autobus tunelem na Mendlovo náměstí, který začal jezdit jako linka 35. Poté, co město začalo omezovat dopravu v souvislosti s koronavirem, byl ovšem zrušen a poté i v souvislosti s opravami ulice Křížkovského již nebyl znovu obnoven. Ve chvíli, kdy město vážně uvažuje o stavbě lanovky z Pisárek do kampusu, se argumenty o příliš drahém provozu autobusu zdají směšné. Budeme tedy o obnovení linky 35 nadále usilovat. Budeme také pokračovat v přípravě projektů na zklidnění ulice Rybnická a vytvoření samostatného pruhu pro trolejbus na ulici
Pisárecká. Sledujeme také dokončování tramvaje do kampusu a budeme požadovat časté spojení z Nového Lískovce na přestupní terminál u nemocnice.

Kultura a spolky

Podpora spolků a iniciativ působících v Novém Lískovci je pro nás důležitým prvkem přispívajícím k rozvoji společenského života, zároveň je považujeme za partnery pro obec. Zvýšili jsme podporu spolkům, podpora pro sportovní oddíly probíhá podle transparentních pravidel a objektivního bodového hodnocení. Smlouvy o dotacích jsou zveřejněny. Projekty spolků pracujících s mládeží v jiných oblastech než sport jsou hodnoceny individuálně. Největší částkou podporujeme Rodičovské centrum Sedmikráska, část těchto prostředků se však obci vrací formou nájmu MŠ Pomněnky, v jejíž budově centrum sídlí.

Kultura

V rámci akcí komise pro kulturu byly dále rozvíjeny a podporovány oblíbené tradiční akce v obci jako např. Den dětí, Pálení čarodějnic v Parku pod Plachtami, Kameňák se baví apod. Areál pálenice na ulici Obecní byl opět pravidelně využíván ke konání Novolískoveckých hodů. Tyto akce hodláme nadále podporovat a soustředit se na větší využití nového kulturního centra Skála - koncerty, výstavy a taneční večery. Považujeme za velmi důležité podporování rodin s dětmi a posilování sounáležitosti občanů s obcí. V prostorách po poště byla otevřena moderní a krásně vybavená pobočka knihovny Jiřího Mahena a v ní probíhají besedy i vzdělávací aktivity. Dbáme na tradice, znak Nového Lískovce a vlajka byly zaregistrovány v registru komunálních symbolů a byly nám slavnostně uděleny Poslaneckou sněmovnou.

Spolky a mateřské centrum SEDMIKRÁSKA
Podpora společenských sportovních a kulturních organizací a možnosti trávení volného času našich dětí jsou a budou nadále naší prioritou. Systém podpory činnosti spolků se ukázal jako mimořádně důležitý i v době kovidu, kdy se podařilo všechny naše spolky udržet a umožnit pak dětem návrat do kvalitních kroužků i sportovních oddílů. V minulosti vybudovaná sportovní infrastruktura, fotbalové a softbalové hřiště, BMX dráha, kvalitní sportoviště u základních škol (například moderní hokejbalové hřiště na Kamínkách) a také nafukovací hala, která umožní více dětem sportovat i v zimě, bude i nadále vyžadovat podporu obce kvůli náročné údržbě. Letos v létě se například ukázalo, že udržet v letních vedrech zavlažované trávníky v dobré kvalitě vyžaduje úzkou spolupráci oddílů, obce i odborníků. Společně s oddíly hledáme nejlepší řešení tak, aby se zachovaly a udržely dobré podmínky pro sportování dětí. Příkladem dobré spolupráce mezi obcí a spolky je rodičovské centrum Sedmikráska. Dlouhodobě skvělá práce centra je možná i díky podpoře městské části a vhodně doplňuje možnosti vyžití rodičů nejmenších dětí. Letos prochází prostory centra v MS Pomněnka modernizací a zlepší se tak i zázemí pro rodiče a děti. Podporujeme i činnost dalších spolků, které u nás působí a pořádají společenské akce. Například letos městská část přispěla 100 000 Kč na nové kroje lískovecké chase a také na kulturní akce Sokola.